Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met
welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.
Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Ga naar:

Privacybeleid New Chapter Kraamzorg


New Chapter Kraamzorg verwerkt gegevens om goede kraamzorg te kunnen leveren aan cliënten.
Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige
gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij
ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Doeleinden

Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor
kraamzorg, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle
diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere zorgverleners inschakelen, is het soms
nodig om gegevens te delen. Wij doen dit uitsluitend met uw toestemming.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al onze cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van
toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige cliënt bent, cliënt wil
worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd

Persoonsgegevens

 • NAW-gegevens;
 • geboortedatum;
 • BSN;
 • Leeftijd;
 • Telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • medische gegevens;
 • gegevens over medicijnen en hulpmiddelen;
 • naam van uw zorgverzekeraar;
 • informatie, die u zelf invult, bijvoorbeeld in het contactformulier;
 • inloggegevens.

Toestemming

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden
voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is
dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.
Wij kunnen u voor verschillende zaken toestemming vragen. Wij vragen u toestemming om uw
gegevens te delen met andere zorgverleners.
Voor kinderen onder de 12 jaar vragen wij toestemming van één van de ouders. Voor kinderen van 12
tot 16 jaar vragen wij toestemming aan het kind samen met één van de ouders.

U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de
levering van de door u gevraagde diensten. Wij delen deze gegevens enkel als u toestemming heeft
gegeven om de gegevens met de betreffende partij te delen.
Ook kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een leverancier of een
administratiekantoor. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met
een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook
komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al
onze medewerkers die cliëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot
geheimhouding.


Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben
tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen
regelmatig gecontroleerd worden.


Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke
bewaartermijn is verlopen en u niet langer cliënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien
u cliënt blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van toekomstige zorg.

U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken

Uw rechten en vragen

U heeft het recht om New Chapter Kraamzorg een verzoek te doen tot inzage, verbetering,
aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u
binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of als u gebruik wilt
maken van één van uw rechten, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: 020 751 18 90
E-mail: info@newchapter-kraamzorg.nl
Post: Robert Peereboomweg 4a, 2031BC Haarlem

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond
van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website
worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 01 augustus 2022.